דף הבית >> אודות המועצה >> מליאה וועדות >> פרוטוקולים מליאה 2012


  פרוטוקולים מישיבות מליאה - 2012
              

2012
מספר
ישיבה 
על סדר היום 
לפתיחת קובץ PDF
24/01/2012 1/12 עדכונים, אישור פרוטוקול המליאה מתאריך 22-23.12.2011, הפעלת בית הבנים, אישור הסכמים עם רבדים ובית ניר לבניית מעונות, אישור תב"רים בניית מעונות, התחייבות בלתי חוזרת למ.מ.י להקמת תשתיות בבית ניר, אישרור חוק עזר ליואב (הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב) התשע"ב - 2012, אישור תקציבי וועדים 2012, בחירת וועדת בקורת וועד מקומי בית ניר לחץ כאן 
    החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2014  
 23/02/2012 2/12  דיון בנושא מעברים,עדכונים, אישור פרוטוקול המליאה מתאריך 24.01.12 , אישור תקציב 2011, אישור תקציב השכר והמשרות לשנת 2011, אישור תקציב וועדים וצו מיסים 2012, אישור תב"רים, תבחינים לתמיכה 2011,. לחץ כאן
11/03/2012 3/12 עדכונים, איכות הסביבה במועצה, אישור פרוטוקול המליאה מתארך 23.2.2012, עדכוני תקציב 2012, אישור תקציב פיתוח 2012 ותב"רים, אישור סגירת תב"רים, שינוי מודל תקציב פיתוח, אישור מאזן י.ש. גת, לחץ כאן
22/05/2012 5/12 עדכונים, אישור פרוטוקול מליאה שלא מן המנין מס' 3 מתאריך 11.3.12, אישור פרוטוקול שלא מן המנין מס' 4 מתאריך 11.3.12, בחירת ועדת בחירות, ועדת שימור, אישור תברים, אישור תקציב וצו מיסים ועד מקומי ורדון, אישור וועדת ביקורת לועד מקומי ורדון, אישור דוחות כספיים וועדים מקומיים 2011 לחץ כאן
24/06/2012 6/12 עדכונים, אישור פרוטוקול מליאה מס' 22.5.12, בחירת מודד למליאה, אישור תב"רים, הצגת נושא הבטחון, אישור דו"ח כספי לשנת 2011 של יואב לקידום חינוך תרבות הספורט ותיירות לחץ כאן
 30/07/2012 7/12  טקס חלוקת מלגות, עדכונים, אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 24.6.12, אישור תב"רים, אישור פירוק שקמים,
אישור דוחות כספיים ועד מקומי גלאון לשנת 2011, המלצות וועדת חינוך גודל כיתות וסייעות כיתתיות, שינוי מורשה חתימה בחשבון הורים בית ספר האלה
לחץ כאן
28/08/2012 8/12 עדכונים, אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 30.7.12, יעדים לשנת 2013 אישור דו"ח כספי עמותת אשכולות יואב לשנת 2011, אישור דו"ח כספי החברה הכלכלית לפיתוח יואב לשנת 2011, ביצוע חצי שנתי ועדכוני תקציב, אישור תב"רים, אשרור תנאים כללים לניהול חשבון חח"ד 1450/72 , אישור דו"ח כספי וועד מקומי כפר הריף לשנת 2011, מינוי נציגי מועצה בעמותת אשכולות יוא, מינוי אלון הברפלד לנציג המועצה ב"כלנית", מינוי נציגי המועצה להנהלת עמותת יואב לקידום החינוך. לחץ כאן
16.10.2012 9/12 עדכונים, דו"ח מצב רישוי עסקים, אישור פרוטוקול מליאה מתאריך 28.8.12, תוכנית אסטרטגית מדיניות ועקרונות פעולה, אישור ועד מקומי ורדון לשנת 2011, אישור מורשי חתימה לבי"ס האלה, לחץ כאן
15.11.2012 11/12 עדכונים, אישור פרוטוקול מיום 16.10.12, אישור מסגרות אשראי לשנת 2013, אישור תקציב פתוח לשנת 2013, אישור קרנות פיתוח, אישור תקציב ותכניות עבודה לשנת 2013, אישור תקציב השכר והמשרות לשנת 2013, אישור צו ארנונה לשנת 2013, דו"ח כספי מבוקר 2011 וועד מקומי נחלה לחץ כאן
נספחים   תקציב לשנת 2013 אושר במליאה 15.11.2012,   .תקציב שכר ומשרות 2013הנחות עבודה בבנית הצעת תקציב 2013  
25.12.2012 12/12 הודעה על תוצאות הבחירות, ברכות ודבר ראש המועצה, הצהרת אמונים חברי המליאה, מינוי סגנים, אישור הרכב וועדות, נהלי עבודה לעבודת המועצה, אישור תב"רים, אישור מורשי חתימה בית ספר שדות יואב, שאילתא לחץ כאן

Go Back  Print  Send Page
 
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601, טל': 08-8500707 פקס: 08-8500759  | RSS |

מנהלת האתר: אתי והבה etiva@yoav.org.il