אינדקס זה מכיל מידע כללי בלבד ובהתאם למידע המצוי בידי עורכיו. אין לראות באינדקס כהמלצה ו/או הבעת דעה כלשהי ו/או אישור להפעלתו של העסק. אין באמור באינדקס כדי לבסס עילה ו/או טענה כלשהי כנגד המועצה האזורית יואב ו/או מעברים ו/או מי מטעמן. השימוש באינדקס הנו באחריות המשתמש.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר