מחלקות ותאגידים

מליאת המועצה

מליאת המועצה והוועדות (22/01/2019 14:47)

המועצה כרשות מקומית, היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר, לפקח, לבקר וליזום.

 

הנהלת המועצה מביאה לאישורה של מועצת הרשות, בין היתר, את הנושאים הבאים: 

 

בחירה ומינוי חברים בוועדות השונות

- קבלה לעבודה ופיטורים של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי ומהנדס הרשות.

- עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכניות העבודה שלה וענייניה הכספיים.

- ניהול מקרקעי הרשות.- הקמת תאגידים עירוניים.

אישור תקציב הרשות.

 

בנוסף מהווה המועצה רשות מחוקקת לחוקי עזר בתחומי העשייה של הרשות, וכן משמשת מכשיר לביקורת בדיוניה על הממצאים של גורמי הביקורת השונים של המועצה (ביקורת רואה חשבון לעיריות, מבקר המדינה וכו').

 

חוקי העזר שבסמכות המועצה להתקין, מקיפים ומכסים תחומים רבים בחייה של הרשות. בעזרתם של חוקים אלה, מממשת הרשות את סמכויותיה כלפי התושבים, מסדירה את דרכי הפעילות של מחלקותיה במתן שירותים לתושבים. באמצעותם של חוק העזר מטילה הרשות על בעלי הנכסים לבצע בנכסיהם פעולות מסוימות או להימנע מפעילויות אחרות וכן לשלם היטלים ואגרות למימון פעולות של המועצה עבור התושבים ונכסיהם. לדוגמא: סלילת כבישים, שירותי שמירה, היטל ואגרות ביוב, שמירת ניקיון וכו'. חוקי העזר כוללים לעיתים קנסות על המפר אותם.

 

מליאת המועצה משמשת גם כועדת הקצבות לכל דבר, במליאת המועצה 21 חברים המכהנים כיום. לאחר שנבחרים החברים הם מסווגים לוועדות השונות הקיימות.

פרוטוקולים ארכיון

פרוטוקולים

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר