מליאת המועצה והוועדות

ועדות חובה

(03/09/2020 13:44)

המועצה פועלת באמצעות ועדות חובה ולצידן ועדות רשות. הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות והזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים במועצה ושומעים את המומחים והיועצים השונים.

 

ועדת הנהלה

תפקידיה של ועדת ההנהלה לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יבוצעו כדין ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה ובלבד שלא תהא לה הסמכות להטיל: ארנונה, אגרות, היטלים או תשלומים אחרים, ללוות כספים, להתקין חוקי עזר או לקבל עובדים במשכורת.
 

לרשימת חברי ההנהלה - לחצו

 

 

ועדת מכרזים

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידיה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים.
ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

 

 

לרשימת החברים בוועדת המכרזים - לחצו

 

מכרזים 2020 - מועצה אזורית יואב

מכרזים 2019 - מועצה אזורית יואב

מכרזים 2018 - מועצה אזורית יואב

מכרזים 2017 - מועצה אזורית יואב

מכרזים 2016 - מועצה אזורית יואב

 

 

 

ועדת ביקורת

 

פקודת העיריות [תיקון אחרון: 20/07/11].
========================================

149ג. ועדה לעניני ביקורת [תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשנ"ח, תשס"ב(3)]
(א)   המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
(ב)   מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לעניני ביקורת.
(ג) (1)  יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה (2) מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעניני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:
(א)   סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;
(ב)   לסיעתו אין ייצוג בועדת הנהלה;
(ג)   מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;
(ד)   סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.
(2)   היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(א)   הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;
(ב)   הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;
(ג)   הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.
(ד)   סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת


תפקידיה וסמכויות:
א. לבדוק אם החלטות המועצה הוצאו לפועל כדין.
ב. לבדוק את חשבונות המועצה ולבדוק אם פעולות המועצה נעשו במסגרת התקציב המאושר.
ג. לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה עליהם הצביעו הועדה או מבקר המדינה בפני המועצה.הועדה רשאית לקבל מכל חבר מועצה, או עובד מועצה ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה למילוי תפקידיה.

 

 

ועדת לעינייני ביקורת (חובה)

משה לב רן

נגבה

יו"ר

עלי אל עזה

אל עזי

חבר מליאה

יעקב בן סימון

נחלה

חבר מליאה

ירון נתנאל

סגולה

חבר מליאה

נחמיה עזרא

ורדון

חבר מליאה

ליאת רותם

מבקרת מועצה

ריכוז

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרוטוקל ועדת ביקורת מתאריך 23.06.20

פרוטוקל ועדת ביקורת מתאריך 21.01.20

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 24.09.19

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 10.04.19

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 22/01/19

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 04/12/18

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 22/01/2018

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 20/11/17 - לא חתום

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 25/04/2017

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 13/12/2016

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 06/10/2015

 

ועדה חקלאית

למועצה תהא ועדה חקלאית קבועה שתפקידיה לטפל בעניינים החקלאיים של המועצה ושל החקלאים בתחום המועצה.

ועדת חקלאית (חובה)

מאשקה ליטבק

נגבה

יו"ר

נחמיה עזרא

ורדון

חבר מליאה

יעקב בן סימון

נחלה

חבר מליאה

יגב קילמן

רבדים

נציג ציבור

מירית דגני

מנכ"ל מועצה

ריכוז

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרוטוקלים לשנת 2020
 

פרוטוקולים לשנת 2019

 
 

פרוטוקולים לשנת 2017

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 1 מתאריך 21.02.17

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 2 מתאריך  09.05.17

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 3 מתאריך 26.09.17

 

פרוטוקולים לשנת 2016

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 3 מתאריך  26.09.16
פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 2 מתאריך 17.07.16
פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 1 מתאריך 05/04/16

 
פרוטוקולים לשנת 2015

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 1 מתאריך 13/04/15

פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 2 מתאריך 15/06/15
פרוטוקול הועדה החקלאית ישיבה מס' 3 מתאריך 19/10/15 

ועדת ביטחון

 1. במועצה אזורית שבה נתכונן משמר אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה, תקום ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי.

 2. חברי ועדת הביטחון יהיו:

לרשימת החברים בוועדת הביטחון - לחצו

 

נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג שר הביטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי,כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, נציג שר החינוך והתרבות ,שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד, נציג שר המשטרה, שימנה מפק משטרת המחוז.
- חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.

 

פרוטוקולים:

2020:

ביטחון:

ועדת ביטחון מרץ 2020

ועדת בטחון יוני 2020

 

מלח:

ועדת מלח יואב - הערכת מצב קורונה  3.3.20

ועדת מלח יואב - הערכת מצב קורונה  5.3.20

ועדת מלח הערכת מצב 16.3.2020

ועדת מלח הערכת מצב 23.3

ועדת מלח הערכת מצב 25.3

ועדת מלח הערכת מצב 26.3

ועדת מלח הערכת מצב  19.8.20

 

 

 

ועדת בטחון 09.09.19

ועדת בטחון 10.6.2019

ועדת ביטחון 7.3.2019

סיכום ועדת ביטחון 23/04/18
סיכום ועדת ביטחון 27/07/17

סיכום ועדת ביטחון 16/01/17

סיכום ועדת ביטחון 02/02/16

סיכום ועדת ביטחון 15/11/16

סיכום ועדת ביטחון 04/12/16

 

ועדת בטחון אוגוסט 2015

ועדת ביטחון אפריל 2015

ועדת ביטחון כפר הריף  5.4.15

ועדת ביטחון 4.8.15
סיכום ועדת ביקורת 22.01.2018


ועדת מל"ח 

המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.

רשימת מרותקים בחירום  
ועדת מלח מענה לתרחיש הייחוס

ועדת מל"ח יואב - 19.01.16

ועדת מלח יואב 16.6 ביקורת כוננות יואב
ועדת מלח יואב תרגיל נקודת מפנה 2.6
ועדת מלח יואב הערכות לביקורת 16.3.15  

ישיבת ועדת מל"ח יואב – שריפה בקיבוץ רבדים

ועדת מלח סיכום השתלמות מכלול מטה 5.6.16

סיכום ועדת מלח וועדת ביטחון 4.12.16

ועדת מלח-סיכום אימון יום א' 7.3.17

סיכום ועדת מלח 7.3.17

סיכום ועדת מלח 27.3.17

סיכום ועדת מלח 25.4.17

סיכום תרגיל ועדת מלח 30.4.17
סיכום ועדת מלח וביטחון 25/01/2018
ועדת מלח 11/04/2018 הכנה לביקורת רשותית
ועדת מלח מספר 3 14/03/2018
ועדת מלח מספר 4 30/05/2018

ועדת מלח 26.3.19

ועדת מלח + ועדת בטחון 26.3.19

ועדת מלח יואב 6.5.19

ועדת מלח יואב סיכום צהריים  5.5.2019

ועדת מלח יואב 23.9.2019

ועדת מלח מספר 1  - 12.11.19

ועדת מלח מספר 2  - 12.11.19

ועדת מלח מספר 3  - 12.11.19

ועדת מלח מספר 4  - 12.11.19

ועדת מלח מספר 5  - 12.11.19

ועדה לאיכות הסביבה

א. תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

 

ב. חברי הוועדה יהיו –

 1. ארבעה חברי מועצה 

 2. עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה;

 3. שני נציגי ציבור שהם תושבי המועצה; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי;

 4. נציג השר לאיכות הסביבה.

ג. לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי.

 

ד. בסעיף זה, "ארגון ארצי" – גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

 

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

א. המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.

ב. חברי הוועדה יהיו –

 1. שלושה חברי מועצה לכל היותר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), שאחד מהם יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המועצה;

 2. מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים;

 3. מנהל מחלקת חינוך;

 4. שני נציגי ציבור, שיבחר ראש המועצה באישור המועצה;

 5. מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של המועצה, שניתן בו חינוך על-יסודי, שימנה מנהלמחלקת החינוך;

 6. נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים שימנה המנהל הכללי של הרשות.

ג. מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף קטן (ב)(1) ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי

 

לרשימת חברי ועדת נגע בסמים מסוכנים – לחצו

 

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

א. זוהי ועדה מעין שיפוטית, המוסמכת לדון בעררים על החלטות מנהל הארנונה במועצה בהשגות שהוגשו ע"י כאלה שחוייבו בתשלום ארנונה כללית.
ב. הועדה פועלת מכוח חוק מיוחד המסדיר את דרכי ההשגה והערר על חיובי ארנונה כללית בעילות מגדרות שנקבעו באותו חוק (מידות לא נכונות של הנכס, סיווג לא נכון של הנכס בהתחשב בסוג השימוש בו או טעות בזהותו של המחזיק בנכס)..
חבריה של ועדה זו צריכים להיות אנשי ציבור מקרב תושבי המועצה (לא חברי מועצה), שמתאימים בכישוריהם לדון בנושאים אלה.

 

לרשימת חברי ועדת ערער בארנונה - לחצו

 

ועדת הנחות בארנונה

א. הועדה מוסמכת לתת הנחה בשיעור של עד 70% למחזיק בדירה המשמשת למגורים (ולנכס כזה בלבד) לאדם שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בעקבות טיפול רפואי חד פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בעקבות אירוע אחר אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.


ב. בישיבות הועדה חייבים להשתתף גזבר המועצה, מנהלת מחלקת הרווחה והיועץ המשפטי. ההחלטות בוועדה מתקבלות בהתבסס על בקשה ומסמכים שעל המבקש להנחה להמציא למועצה.
 

לרשימת חברי הוועדה להנחה בארנונה - לחצו

 

 ועדת תמיכות במוסדות ציבור 

א. ועדה זו מוקמת מכוח נוהל מתן תמיכות שקבע מנכ"ל משרד הפנים. 

ב. תפקידה לבחון את המלצות הועדה המקצועית לענייני תמיכות במוסדות ציבור (בהרכב מזכיר המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה) ולהמליץ בפני מליאת המועצה בבקשות תמיכה המוגשות למועצה על ידי גופים שונים הפועלים בתחומה של המועצה בנושאי: חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב, כדי לסייע בפעולותיהם למען הציבור, החלטות הועדה חייבות להתקבל בגבולות תקציב התמיכות שקבעה המועצה והן טעונות אישור מליאת המועצה.

ועדת הנחות חוגי המתנ"ס

מדיניות הנחות מיוחדות עבור השתתפות בחוגי מתנ"ס יואב וועדת הנחות של המועצה הינה הגוף הרשמי לאשר הנחות למשפחות בעבור חוגי ילדים ונוער.

הוועדה מורכבת מנציגי מתנ"ס יואב ומח' הרווחה במועצה.

קריטריונים שנקבעו לקבלת הנחות:

 1. רמת ההכנסה של ההורים כל אחד בנפרד או במקרה של הורה יחיד (אלמן/נה) הינה עד גובה שכר המינימום במשק.

 2. מצב משפחתי – מקרים מיוחדים כגון: אסון משפחתי, מחלה וכו' הפוגעים ברמת ההכנסה של המשפחה.

באם הנכם עומדים באחד מהקריטריונים הנ"ל, נשמח לקבל פנייה מסודרת לוועדת ההנחות של המועצה האזורית יואב בצרוף מכתב פנייה המפרט את הבקשה וסיבותיה וכמו כן, הגשת המסמכים הרלוונטיים. 

 ועדת שימור אתרים 

כל רשות מקומית תקים ועדה לשימור אתרים, וזה הרכבה:
(1)  בראשות מקומית שהיא ועדה מקומית, לפי סעיף 18 לחוק – ראש הרשות או יושב-ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, 

      וברשות מקומית הנמצאת במרחב תכנון לפי סעיף 19 לחוק – ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו, והוא יהיה היושב-ראש

(2)  שלושה חברים של מועצת הרשות שתבחר הרשות;
(3)  עובד הרשות הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה ראש הרשות;
(4)  מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר ייקבע בידי מועצת הרשות, והוא יהיה בעל דעה  מייעצת. 

 

לרשימת חברי הוועדה לשימור אתרים - לחצו

 

ועדת משנה לתכנון ובניה

 

ועדת משנה לתכנון ובניה (חובה)

ממלא מקום

דר' מטי צרפתי הרכבי

מועצה

יו"ר

עופר סלע

שדה יואב

גלית ברקת

בית ניר

חבר מליאה

יפעת סגל רוזנבוים

סגולה

בתיה דנציגר

גלאון

חבר מליאה

נחמיה עזרא

ורדון

אתי לוי

גת

חבר מליאה

יעקב בן סימון

נחלה

איציק קמה

כפר הרי"ף

חבר מליאה

דרור אבודרם

כפר מנחם

נדב כהן

רבדים

חבר מליאה

ירון נתנאל

סגולה

עופר סלע

שדה יואב

חבר מליאה

משה לב רן

נגבה

משתתפים נוספים: מהנדס הוועדה, יועמ"ש, בעלי דעה מייעצת ממשרדי הממשלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת השקעות

 

לרשימת חברי הוועדה להשקעות - לחצו

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר