מליאת המועצה והוועדות

נוהל תמיכות

| עדכון אחרון:  01/12/2020 14:46

נוהל תמיכות

המועצה האזורית יואב מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוט המועצה, להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם - וזאת כמפורט להלן:

 1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

גופים הפועלים נושאי רווחה, חינוך, קהילה ותרבות, ספורט ותיירות.

 1. תבחינים למתן התמיכה:
  1. הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה מפורסם, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה www.yoav.org.il.
  2. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה - בשעות העבודה הרגילות.
    
 2. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  1. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו יום 15/12/2020 כט' כסלו תשפ"א.
  2. גופים ומוסדות העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות נוהל מתן תמיכות ובתבחינים, המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על-גבי טופסי הבקשות, בצירוף כל המסמכים, הנדרשים עפ"י נוהל התמיכות והתבחינים במשרדי המועצה.
 3. בקשות תלויות ומפורטות תיבדקנה על-ידי ועדה מקצועית של המועצה ותאושרנה על-ידי מליאת המועצה - בהתאם לשיקול דעתה.
 4. יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שייקבע, יחולק במלואו.

נוהל תמיכות - נספח א'

נוהל תמיכות.

נוהל תמיכות - מכתב הרשאה.

נוהל תמיכות - כתב התחייבות.

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר