מבקרת פנים ונציבת תלונות הציבור

ועדת ביקורת ביישובים

| עדכון אחרון:  05/02/2019 13:00

התיקון בצו המועצות האזוריות, שנכנס לתוקף בינואר 2005, מצוה על הקמת ועדות ביקורת לועדים המקומיים של יישובי המועצה.

על פי הצו, בסעיף 130 , הוטלה החובה על מינוי החברים על מליאת המועצה לפי רשימת תושבים אשר יציעו את עצמם.

וכן נקבע כי הרכב הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

מטרות הועדה:

1.    גורם מסייע לשמירה על מינהל תקין לוועד המקומי ולמועצה.

2.    איתור והתרעה על סיכונים אפשריים המאיימים על  הגוף המבוקר והמלצות מניעה.

3.    ייעול וחיסכון לארגון ממבט על וידע אישי של אנשי הועדה.

עיקרי תפקידיה של הועדה :

– מעקב אחר החלטות ופעולות הוועד המקומי, והאם הוצאו לפועל כדין.

– בקרת הניהול הכספי, הועדה תבדוק את חשבונות הוועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר.

– הועדה תבדוק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים בוועד, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

– הועדה תקיים מעקב אחר תיקון הליקויים בפעולות הוועד המקומי שנמצאו בביקורות קודמות. (בכל ביקורת שנעשתה ע"פ דין ובכללן: מבקר המדינה, מבקר משרד הפנים, מבקר המועצה).

לצורך מילוי תפקידיה של הועדה, מצורף לעיונכם מדריך לחברי ועדות הביקורת. מדריך זה נבנה ע"י מועצה אזורית משגב, ומפורסם באתרים שונים. אנו מודים למועצת משגב על העבודה המאומצת בבניית המדריך.  

 

 

מדריך ועדות ביקורת

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר