רישוי עסקים

טפסים

| עדכון אחרון:  15/08/2022 14:59

טפסי רישוי עסקים

 

טופס 1- בקשה לחוות דעת מקדמית לרישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 הטופס שבעל עסק מגיש לרשות הרישוי או לנותני האישור כדי לקבל חוות דעת מקדמית, עוד לפני הגשת בקשה לרישיון עסק. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 2 – בקשה לרישיון עסק /  היתר זמני / היתר מזורז / רישיון על יסוד תצהיר / רישיון או היתר עקב שינוי בעלות לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 הבקשה שמגיש בעל העסק אל רשות הרישוי, הכוללת הצהרות שונות. אל הבקשה יש לצרף את מסמכי הבקשה ומסמכים נוספים נדרשים ולשלם אגרה. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 3 – אישור / דחיית הגשת בקשה לרישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז / רישיון על יסוד תצהיר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968  האישור (או הדחייה) שרשות הרישוי מוסרת לבעל העסק שבדקה שטופס 2 מולא כראוי, צורפו מסמכי הבקשה ושולמה האגרה. לפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 4 – הודעה על סירוב לבקשת רישיון עסק / היתר זמני / היתר מזורז / רישיון על יסוד תצהיר / חידוש רישיון / הודעה על תנאים ומסמכים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ההודעה ששולחת רשות הרישוי אל בעל העסק במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, ובו מודיעה לו על סירוב ומפרטת את הנימוקים לכך או רשימת תנאים מוקדמים ומסמכים שעליו להשלים. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 5 – תצהיר של המבקש היתר מזורז א' / ביתר מזורז ב' / רישיון על יסוד תצהיר לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 תצהיר שמוגש בבקשה חדשה לעסקים המסווגים במסלולים המקוצרים. בעל העסק מצהיר כי עומד בכל התנאים של המפרט האחיד ושלא מתקיימים בו הסייגים המונעים ממנו להגיש בקשה במסלולים המקוצרים. התצהיר יהיה חתום על ידי בעל העסק ומאומת כדין. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 5א – תצהיר בעל רישיון תקופתי או רישיון זמני לעסק שסווג למסלול רישיון על יסוד תצהיר לשם חידוש רישיון לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968 תצהיר שמגיש בעל עסק המסווג למסלול "רישיון על יסוד תצהיר" בעת חידוש רישיון. התצהיר יהיה חתום על ידי בעל העסק ומאומת כדין. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 5ב – אישור / דחיית קבלת תצהיר ומסמכים במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז א' ורישיון על יסוד תצהיר/אישור קבלת תצהיר במסגרת בקשות לקבלת היתר מזורז ב' לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 האישור (או הדחייה) שרשות הרישוי מוסרת לבעל העסק לאחר שהוגש לה תצהיר חתום ומאומת כדין לפי טופס 5 או לפי טופס 5א. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 6 – הפנית בקשה אל נותן אישור או גורם נוסף לרישיון/היתר זמני/היתר ממזורז מאת רשות הרישוי הטופס שאותו שולחת רשות הרישוי אל נותני האישור (או אל גורם נוסף) על מנת לקבל את חוות דעתו על העסק המבוקש. נותן האישור (או גורם הנוסף) יחזירו תשובה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק, על גבי הספח של טופס 6 ובו יאשרו את הבקשה (כולל התנאים המוקדמים והתנאים ברישיון) או יתנגדו לבקשה וינמקו זאת. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 7 – היתר זמני/היתר מזורז לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 ההיתר אותו מנפיקה הרשות בחתימת ראש הרשות הרישוי ובו יציינו פרטי העסק, התנאים להיתר ותוקף ההיתר. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 8 – רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 רישיון העסק אותו מנפיקה הרשות בחתימת ראש רשות הרישוי ובו יצויינו פרטי העסק, התנאים לרישיון ותוקף הרישיון. במקרה של חידוש רישיון, על בעל העסק לחתום על ההצהרה המופיעה בספח של טופס 8. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

טופס 9 – השגה לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968  השגה שבעל עסק מבקש להשיג על החלטה או דרישה של נותן אישור או רשות רישוי. ההשגה תוגש בשני עותקים על ידי בעל העסק לגורם מוסמך ארצי מטעם נותן האישור או רשות הרישוי הרלוונטיים. לצפייה בטופס לחצו כאן

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר