רישוי עסקים

הרפורמה ברישוי עסקים

| עדכון אחרון:  08/05/2022 09:39

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

 

מבוא
 

בדברי הסבר אלה תהא למונחים שלהלן המשמעות המפורטת לצידם:

"חוק רישוי עסקים" -              חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;

"המועצה" -                           מועצה אזורית יואב;

"צו רישוי עסקים" -                צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013;

"תקנות הוראות כלליות" -      תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000;


רישיון עסק  הוא היתר שניתן על ידי רשות הרישוי (במקרה זה - מועצה אזורית יואב) שמטרתו להבטיח את פעילותו התקינה של העסק.
הרישיון מעיד, למעשה, כי ננקטו בעסק כלל האמצעים הנדרשים לשמירה על כל אחת ממטרות החוק - כפי שמפורט בהמשך.

הרישיון ניתן על ידי רשות הרישוי בהתאם לסוג העסק ואופי פעילותו, כאשר ישנם ארבעה סוגים של רישיונות: רישיון עסק לצמיתות, רישיון עסק תקופתי, רישיון זמני והיתר זמני.

יש להדגיש כי פעילות ללא רישיון עסק או ברישיון שאינו בתוקף היא עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף עונשי מאסר. וחשוב מכך –זוהי אינה רק חובה בירוקרטית, אלא חובה מוסרית שנועדה לשמור על הבריאות והביטחון של כולנו.
 

 

חוק רישוי עסקים  שנחקק בכנסת בשנת 1968 הינו מקור הסמכות העיקר המסדיר את פעילותם של העסקים במדינת ישראל.

חוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו, נועדו להבטיח מספר מטרות לטובת הציבור הרחב, כאשר על כל מטרה מופקד המשרד הממשלתי האחראי בנושא. 

להלן רשימת מטרות חוק רישוי עסקים והמשרדים האחראים על כל אחת ממטרות החוק:
 

 1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים – באחריות המשרד להגנת הסביבה;
 2.   מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות – באחריות המשרד לביטחון הפנים  (משטרה);
 3.  בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו - באחריות משרד הכלכלה והתעשייה (זרוע העבודה);
 4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות – באחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר;
 5.  בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים – באחריות משרד הבריאות;
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – באחריות הנדסה ברשות המקומית/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
 7. קיום הדינים הנוגעים לכבאות – באחריות המשרד לביטחון הפנים (כבאות והצלה לישראל).
   

מתוך רצון להקל את הנטל המוטל על בעל עסק  ומתוך אמון מלא כי בעל העסק הינו אדם  אחראי ובעל משמעת עצמית היכול ומסוגל למלא אחר ההוראות והדרישות בדבר התקנת ציוד כיבוי אש, יצרה הרשות הארצית לכבאות והצלה מסלול קצר ונוח, הנקרא מסלול בתצהיר.
 במסלול זה נכללים 115 פרטי רישוי .
במסלול זה, בעל העסק פונה לרשות המקומית ומבקש בקשה לרישיון עסק או חידוש בקשה.רשות הרישוי תסביר לבעל העסק  אם העסק שלו נמצא במסלול בתצהיר ואם כן, שעליו לפעול על פי מסמכים המצורפים: חוברת הסבר והדרכה, מפרט אחיד עם דרישות בנושא כיבוי ו- טופס תצהיר.
בעל העסק יבצע את הדרישות בהתאם למפרט האחיד ויגיש לרשות המקומית את טופס התצהיר מאומת ע"י עורך דין.  הרשות המקומית תנפיק רישיון עסק (במידה ונעשו יתר הדרישות של הגורמים המאשרים הנוספים), ללא צורך בסיור מקדים של גורמי הכבאות.
רשות הכבאות תבצע במשך תקופת הרישיון בדיקות מדגמיות בעסקים בכדי לבחון את עמידות בעל העסק בתנאי התצהיר.
כל ההנחיות ליישום מסלול בתצהיר והפנייה לחוברת הדרכה על מסלול בתצהיר נמצאים בקישור זה.

מדינת ישראל מקדמת ומיישמת בשנים האחרונות רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים.

להלן עיקרי הרפורמה:

 1. יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישור, אשר יפורסם באינטרנט. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים להקים עסק לדעת מראש מה נדרש מהם וימנע מצב של חוסר אחידות בדרישות או של סתירות בדרישות של נותני אישור שונים – מפרט אחיד ארצי.
   
 2. העלאת המסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשויות הרישוי המקומיות (עיריות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות) מסוגי עסקים מסוימים לאתר האינטרנט של הרשות, כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואילו מגבלות מטילה רשות הרישוי על עסקים מסוגו – מפרט אחיד רשותי.
   
 1. אפשרות להגיש השגה לגורם הנוגע בעניין (הן נותני אישור והן רשות רישוי) על סירוב לתת לו רישיון או שלילת רישיון ועל תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון עסק לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק, כולל חוקי עזר.
  על מנגנון ההשגה לאחד או יותר מנותני האישור ניתן ללמוד מעיון באתר האינטרנט של כל אחד מנותני האישור (על פי הקישור שמופיע בתחילת מסמך זה).
  מנגנון ההשגה במועצה האזורית יואב הוא כלהלן:
  תוך 30 יום, מיום שקבל סירוב או תנאי שלגביו רוצה להגיש השגה, ימלא בעל עסק "טופס הגשת השגה" ויגיש אותו לאחר תשלום האגרה הנקובה בתקנות הוראות כלליות, למחלקת רישוי עסקים. משיג המעוניין בהארכת המועד להגשת השגה ב- 15 ימים נוספים לכל היותר, מטעמים מיוחדים, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

בהשגה יפורטו הגורם שהוגשה לו ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה, מועד קבלתה, העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, אם יש כאלה.

לטופס  יצרף מגיש ההשגה  את כל המסמכים הנדרשים (הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה וכן כל מסמך נוסף הנוגע לעניין).

ההשגה תדון בפני מנכ"לית המועצה ביושבה כגורם מוסמך ארצי, לאחר היוועצות עם היועץ המשפטי של המועצה, מנהלת מחלקת רישוי עסקים והגורם המקצועי במועצה הרלבנטי לנושא ההשגה.
הגורם המוסמך הארצי יקבל החלטתו על בסיס הבקשה ונספחיה והחלטתו תימסר בכתב למשיג תוך 30 יום מיום קבלת טופס ההשגה ברשות, אלא אם כן הוארך המועד על ידי הגורם המוסמך הארצי ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 יום, מיום קבלת טופס ההשגה ברשות .

 

 1. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן, במסגרתו בעל העסק מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים ויכול להתחיל לפעול לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.
  הסברים על מסלול הרישוי המזורז ניתן למצוא באתר של משרד הפנים.
  העסקים להם ניתן להוציא היתר מזורז מופיעים בטור ד' של צו רישוי עסקים.

 

 1. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מתנאי רישיון העסק.
 2. עודכן צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, כך שלסוגי עסקים רבים הוארכה תקופת הרישוי  (ולאחרים קוצרה במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת), בוטל הצורך ברישיון עסק לחלק מהעסקים, ובוטל הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.
   

מהו צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם צו רישוי עסקים    הכולל את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק, זאת בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים.
סוגי העסקים שאינם נכללים בצו – אינם חייבים ברישיון עסק, כך לדוגמא חנות בגדים, עד גודל מסוים, משרד עורכי דין ועוד.
כ-200 סוגי עסקים נקבעו בצו רישוי עסקים כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים "פריטי רישוי". לכל אחד מהם מספר ייחודי בצו.

פריטי הרישוי מסווגים תחת 10 קבוצות משנה:
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת.
קבוצה 6 – מסחר ושונות.
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
קבוצה 10 - תעשיה,מלאכה,כימיה ומחצבים.
המפרט האחיד
מטרתו של המפרט האחיד היא לפרט את התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי משרדי הממשלה נותני האישור ועל ידי רשות הרישוי (המועצה) לגבי כל סוג עסק טעון רישוי.
במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים (המכונים הוראות לצד המפרט האחיד). חשוב לציין שהוראות אלו מחייבות  אף אם לא פורטו במפרט האחיד. ישנם סוגי עסקים, מורכבים במיוחד, להם אחד או יותר מנותני האישור רשאים שלא לפרסם מפרט אחיד או לפרסם מפרט אחיד חלקי בלבד, ולדרוש תנאים ומסמכים שאינם מפורטים במפרט האחיד. סוגי עסקים אלו מפורטים בטור ה' בצו רישוי עסקים.
תנאים חדשים שנקבעו לעסק, במפרט האחיד, יחולו לגבי עסק קיים, שלוש שנים לאחר מועד פרסום המפרט או החל ממועד חידוש הרישיון, לפי המוקדם מבניהם , אלא אם נקבע אחרת במפרט. לגבי עסק שבמועד פרסום המפרט טרם קיבל רישיון יחולו כל תנאי המפרט.
את המפרטים האחידים של נותני האישור, שאושרו ופורסמו,  ניתן למצוא באתר ממשל זמין – משרד הפנים.


בהתאם לסעיף 7ג3. לחוק רישוי עסקים מפרסמת בזאת מועצה אזורית יואב  את המפרט האחיד של הרשות:
המסמכים הנדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד, התנאים הנדרשים מטעמה לפי סעיף 7 וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי חוק זה לעניין סוג מסוים של עסקים, לרבות החלטות לפי סעיפים 2א, 8 ו-8א, וחוקי עזר לפי סעיף 11ג, בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד, יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.
רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים כאמור בסעיף קטן (א) שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט.
 

 

 

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר