רישוי עסקים

דרישות המועצה מעסקים

| עדכון אחרון:  30/12/2020 12:15

הדרישות לקבלת רישיון עסק כוללות 3 שלבים 


במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, ובמטרה להעניק ולקדם לבעל העסק / יזם את השירות הטוב ביותר בדרך לקבלת רישיון עסק, אנו מציגים לכם באתר את כל המידע שיסיע לכם לקדם את נושא רישיון העסק, במחלקת רישוי עסקים ומנותני האישור הארציים. כחלק מהרפורמה, הוחלט כי רשויות הרישוי ונותני האישור ינסחו 'מפרטים אחידים' לסוגי העסקים. כך, בעל העסק יוכל לדעת מראש מה ידרש ממנו על מנת לקבל רישיון עסק. אנו שמחים להציג בפניכם את המפרט האחיד במועצה אזורית יואב.

 

 1. דרישות כלליות מעסקים
  שימו לב: כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל כל בעל עסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות הן רלבנטיות לעסקו ולקיימן, בנוסף לדרישות הפרטניות שבסעיף הבא.
  הגדרות כלליות 
  אזור רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש אזור למגורים, למבני ציבור, לתיירות או לנופש.
  אזורי תעשיה, מלאכה, ומסחר ו השילובים ביניהם - בהגדרות העסקים המותרים במקום לפי התב"ע והתכנית המפורטת החלה עליהם. כל אחד מהאזורים הנ"ל מאופיין בשימושים כהגדרתם בתוכנית המפורטת התקפה הרלוונטית, ובכלל זה שטחי תעשיה ומלאכה המשמשים למבני תעשיה ומלאכה, שטחי מסחר המשמשים למבנים למסחר ואזור אחסנה פתוחה ללא מבנים.
  שימוש חורג באזורי תעשייה - ניתן לבקש שימוש חורג ואולם כל בקשה תבחן לגופה בהתאם להנחיות המחוז, התייחסות רשויות מוסמכות והוראות כל דין. מועצה אזורית יואב היא מועצה אזורית אשר בתחומה 14ישובים. להלן הגדרות הרלוונטיות לישובים:
  אזור מגורים מיוחד בישוב חקלאי - משבצת בגודל כ – 3 דונם בחזית חלקה א'  במשקים.
  מיועד ל - 2  מבני מגורים ומבנים חקלאיים.
  שימוש חורג בישובים - ניתן לבקש שימוש חורג במבנה בעל היתר בניה אשר גודלו לא יעלה על 500 מ"ר.
  השימושים המותרים כפופים למסמך אמות מידה של מחוז דרום והוראות כל דין.
  אזור חקלאי בנחלה - יתרת השטח בנחלה בהפחתת השטח למגורים מיועד לשימושים חקלאיים בלבד
  אזור חקלאי בישוב -  חלקות ב', ג' ו-ד' שייכות  לישוב, אשר נותן בידי החקלאים הרשאות לשימוש, מיועד לשימושים בידי החקלאיים בלבד/

  תנאים כלליים  - דרישות המועצה

  חוק עזר לאיכות הסביבה למניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון התשע"ט 2019.


  מסמך מידע סביבתי לבדיקת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני קובץ משלים לתנאים הכלליים

 2. דרישות נותני האישור לעסקים  
  א. הגנת הסביבה
  ב. משרד הבריאות
  ג. כבאות והצלה
  ד. חקלאות
  ה. משטרה
  ו. משרד הפנים
  ז. הוועדה לתכנון ובניה
   
 3. דרישות פרטניות עסקים שלגביהם פורסם מפרט אחיד
  1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה - לחץ כאן
  2. דלק ואנרגיה - לחץ כאן
  3. חקלאות ובעלי חיים - לחץ כאן
  4. מזון - לחץ כאן
  5. מים ושפכים - לחץ כאן
  6. מסחר רוכלות ושונות - לחץ כאן
  7. עינוג ציבורי, נופש וספורט - לחץ כאן
  8. רכב ותחבורה - לחץ כאן
  9. שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת - לחץ כאן
  10. תעשייה ומלאכה, כימיה ומחצבים - לחץ כאן

 

שימו לב: ישנה חשיבות מכרעת בסדר הדרישות המופיע להלן, לכן אין לדלג על אף שלב.

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר