התקשרויות ושירותי ניהול פיקוח – משכ"ל

(28/10/2020 15:09)

ועדת השלושה – התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

 

המועצה מבקשת להודיע כי החליטה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ להלן משכ"ל, לקבלת שירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרז שנ/12/2019 מכרז למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור

המעוניין להשיג על החלטה זו רשאי לפנות אל לילך פרסקו במייל: lilach@yoav.org.il

ולהעלות השגות עד ליום 08/11/20

 

לאחר המועד כאמור תתקשר המועצה עם משכ"ל.