מכרזי החברה הכלכלית

(19/07/2020 18:47)

תשומת לב המציעים כי באתר הענן של בינארית הועלו דו"חות הקרקע.

מציעים שטרם רכשו את מסמכי המכרז וקיבלו קוד בינארית, רשאים לעיין במסמכים במשרדי המזמין, בתיאום מראש.