שקיפות המידע

סמכויות הוועדים המקומיים

| עדכון אחרון:  06/01/2022 15:00
נופי המועצה

אצילת סמכויות ועדים מקומיים

 

להלן יובאו דברי הסבר להצעה לעדכון אחריות סמכויות ותפקידים בין המועצה האזורית יואב לוועדים המקומיים בתחום המועצה:

 

מועצה אזורית הינה אורגן הפועל במסגרת דו-רבדית.

הרובד הראשון להיותה של מועצה מועצה אזורית, הינו הועד המקומי הקיים בכל יישוב.

על פי סעיף 90 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), כל יישוב במועצה אזורית ינוהל על ידי ועד מקומי.

על פי פקודת הפרשנות, ועד מקומי הינו רשות מקומית לכל דבר ועניין והינו ריבון בתחום היישוב.

על פי סעיף 132 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), לועד המקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63 לצו, ככל שאצלה לו המועצה, על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה זו.

על פני הדברים, מסגרת הטלת התפקידים והסמכויות במועצה אזורית הינה מסגרת היורדת מהריבון הכללי, המועצה האזורית, לריבון המקומי, הועד המקומי.

סמכותה של המועצה משתרעת על כל שטח המועצה והיא נסוגה בכל מקום שבו קיים ועד מקומי, בהתאם לסמכויות שהמועצה אוצלת לועד המקומי בתחומו.

להצעה זו מצורפת הצעת החלטה לעדכון האחריות והתפקידים בין המועצה לועדים המקומיים, על מנת שגדר הסמכות יהיה ברור.

נדגיש, מרגע אצילת הסמכויות הופך הועד המקומי לבעל הסמכות לכל דבר ועניין בתחום היישוב שהועד המקומי מנהל אותו וחובתו של הועד המקומי לפעול במסגרת סמכויות אלה, על פי הכלים העומדים לרשותו ובכלל זה, תקציב הועד המקומי.

לשם השגת יעדי התקציב ומימוש הסמכויות, הועד המקומי יכול להטיל מס ועד מקומי בתחומו.

 

ועדים מקומיים שלא הטילו ארנונה עד עתה, צריכים להגיש בקשה מסודרת להטלת ארנונה ראשונה, על פי הכללים שנקבעו על ידי משרד הפנים, כאשר כל החלטה על הטלת ארנונה ראשונה ואישור צו מיסים של ועד מקומי, צריכים להתבצע לפני ה-30.11 של השנה השוטפת ולהיות מאושרים, הן בועד המקומי והן במליאת המועצה, עד לתאריך זה.

ועדים מקומיים שיחליטו מטעמים שלהם, שלא להטיל ארנונה בתחומם, יהיו חייבים לציין ולהצביע בפני המועצה, על הדרך בה יבצעו את סמכויותיהם ותפקידם על פי הדין, בתחום הועד המקומי.

 

מצ"ב, כאמור, המסמך לחלוקת האחריות, כפי שתוכלו לראות - במסמך זה האחריות המרכזית המוטלת על הועד המקומי הינה בתוך תחום היישוב, כאשר המועצה מגבה את הועד בכל הקשור בביצוע ואחריות מחוץ לגבולות היישוב ובחלק מהדברים, אף בתוך גבולות היישוב.

למען הסדר הטוב יובהר כי אצילת סמכויות איננה פוגעת או גורעת מזכויות הקניין שיש לצדדים שלישיים, לדוגמה אגודה שיתופית, בנכסים אשר נעשה בהם גם שימוש לצרכי הציבור.

אצילת הסמכויות איננה גורעת מזכויות הקניין של צדדים שלישיים אלה, ואינה פותרת את הועד המקומי מהסדרת הזכויות אל מול בעל זכות הקניין.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הסוכנות היהודית
שפלת יהודה
מעברים
הוועדה לתכנון ובניה יואב
שדות יואב
בית ספר צופית
בית ספר האלה
מתנס יואב
מ.א. יואב ד.נ. שיקמים, מיקוד 7981601 |  טלפון:08-8500707 |  פקס:08-8500759 | הצהרת נגישות |  צרו קשר