שקיפות המידע

שקיפות המידע (23/07/2019 11:33)

כחלק ממדיניות המועצה, לרשות תושבי יואב נגישות מלאה למידע הציבורי בכל מחלקות המועצה. שיתוף ציבור הינו חלק בלתי נפרד מהתפיסה התרבותית של יואב. באתר האינטרנט של המועצה תוכלו למצוא, בין היתר, פרוטוקולים מישיבות מליאה והנהלה, פרוטוקולים של הוועדות ועוד מידע במגוון תחומים.